ตัวอย่างการใช้ Data Science เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์

ตัวอย่างการใช้ Data Science เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลและองค์กรสาธารณสุขมีการเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่จำนวนมหาศาลและสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากมาย การทำ analytics ที่ถูกวิธีจะช่วยให้ได้ insight ที่ช่วยให้แพทย์หรือผู้ปฏิบัติการตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้น ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากขึ้น การใช้ Data Analytics นั้นมีอยู่หลายระดับ ซึ่งแต่ละระดับก็ให้ผลลัพท์ที่แตกต่างกันออกไปแล้วแต่จุดประสงค์ของการใช้งาน แบ่งได้เป็น 4 ระดับดังนี้ 1. Descriptive ทำให้เข้าใจ“What happened?” คือ การอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้น  2. Diagnostic ทำให้เข้าใจ“Why did it happen?” คือ การวินิจฉัยถึงสาเหตุที่เกิดขึ้น 3. Predictive ทำให้เข้าใจ“What will happen?” คือ การคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น 4. Prescriptive ทำให้เข้าใจ“What should I do?” คือ สิ่งที่ต้องตัดสินใจและสิ่งที่ควรทำต่อไปคืออะไร วันนี้ทางทีมเพอเซ็ปทราจะยกตัวอย่างการใช้ Data Analytics เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้ ทำนายโอกาสที่คนไข้จะเป็นโรคเรื้อรัง (Risk scoring for Read more…